Orte
Tsuchiura

CIMG1704 CIMG1705 CIMG1706 CIMG1707 CIMG1708 CIMG1709 CIMG1710 CIMG1711
11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004
CIMG1712 CIMG1713 CIMG1714 CIMG1715 CIMG1716 CIMG1717 CIMG1718 CIMG1719
11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004
CIMG1721 CIMG1722 CIMG1723          
11.10.2004 11.10.2004 11.10.2004